,,Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi'' - Arthur Schopenhauer

Kérdése van? Hívjon minket! 06305156585

Nyereményjáték 2020

KÖZÖSSÉGI MÉDIA OLDAlON (FACEBOOK) 2020.

ÉVBEN MEGHIRDETETT NYEREMÉNYJÁTÉKOKRA VONATKOZÓ JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. A szervező és a lebonyolító

Szervező:                  Pálfi Richárd E.V (cbdnatural.hu) .(a továbbiakban:„Szervező”)

székhelye:                  2800 Tatabánya Köztársaság Útja 22 Fsz/1.

nyílvántartási száma:    53631255

Lebonyolító:             Pálfi Richárd E.V (cbdnatural.hu) (a továbbiakban:„Lebonyolító”)

székhelye:               2800 Tatabánya Köztársaság Útja 22 Fsz/1.

nyílvántartási száma:    53631255

A Játékokkal kapcsolatban a Szervező végzi a Játékosok személyes adatainak rögzítését és rendszerezését, a Lebonyolító pedig a nyertesek sorsolását és kiértesítését, az adatok egyeztetését, valamint a nyeremények kézbesítését.

2. A Játékban való részvétel feltételei

2.1. A Facebook Oldalon szervezett nyereményjátékok

A Játékba nevezés feltétele, hogy a Játékos a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzésben feltett kérdésre a bejegyzés alatt a Játék időtartama alatt komment formájában válaszoljon.

A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik magyar állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, továbbá a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói.

A Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése).

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a http://www.cbdnatural.hu/nyeremenyjatek/2020 oldalon, valamint a Facebook Oldalon is, a Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a Játékban nyertes Játékos által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. név- vagy lakcímelírás, adatok megváltozása, stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban.

A Szervező Facebook üzemeltetőjét Facebook Inc.-et (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), valamint a Facebook Ireland Limitedet (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) teljes mértékben felmenti minden, a Játékokkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.

A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen szabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja, így egyebek mellett úgy is nyilatkozik, hogy a Játékban való részvétel feltételeinek megfelel.

3. A Játék menete

3.1. A Facebook Oldalon szervezett nyereményjátékok

A Játékosok a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzésben feltett kérdésre a bejegyzés alatt a Játék időtartama alatt komment formájában válaszolhatnak.

A Játék időtartamát (azaz kezdetét és végét) a Szervező minden Játék meghirdetéséről szóló bejegyzésben év-hónap-nap-óra-perc bontásban megjelöli.

Amennyiben a Játékos valamelyik bejegyzéshez hozzászól (kommentel) és/vagy képet tölt fel, hozzájárulását adja a hozzászólás és/vagy kép nyilvánosságra hozatalához, továbbá, hogy a Facebook profiljában használt neve és profilképe megjelenjen, továbbá ezzel kapcsolatban tudomásul veszi, hogy ezen adatokat a Szervező jogosult megismerni.

A Szervezőnek joga van a Facebook Oldalt moderálni és minden vulgáris, erőszakot vagy szexet ábrázoló fényképet, ide értve nemi aktusra utaló fényképeket is, továbbá bármilyen, a Szervező vagy Lebonyolító jóhírnevét sértő tartalmat azonnal törölni. Továbbá a Szervezőnek joga van a rasszista vagy más, a közízlést sértő vagy egyébként általában elfogadhatatlan, illetve jogsértő közléseket tartalmazó kommenteket, bejegyzéseket és fotókat azonnal törölni az oldalról. 

4. A nyeremények

A nyeremények Játékról Játékra eltérnek, bár a Játékosok tipikusan egy a szervező álltal megjelölt terméket nyerhetnek, nyertesenként 1 db-ot. 

A nyeremények készpénzre nem válthatóak.

A nyeremények listáját a Szervező a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzésben teszi közé.

5. Nyertesek kiválasztása vagy kisorsolása, nyertesek értesítése és nyeremények kézbesítése

5.1. A Facebook Oldalon szervezett nyereményjátékok

A helyesen válaszoló kommentelők közül a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzésben megjelölt számú, álltalában 1 Játékos kerül kiválasztásra, véletlenszerű sorsolással.

A sorsolásra a Játék lezárását követő 3 munkanapon belül kerül sor, és a Szervező ugyanezen határidőn belül hozza nyilvánosságra a nyertesek – Facebook profiljukban használt - nevét a Játék meghirdetéséről szóló bejegyzés alatti kommentszekcióban a nyertesek megemlítésével (betagelésével).

A Szervező fenti hozzászólásának közzétételét követően Facebook (Messenger) üzenetben felveszi a kapcsolatot a nyertesekkel, akik ezen üzenetre haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül kötelesek válaszolni, és válaszüzenetben elküldeni a Szervezőnek a teljes nevüket, ha az eltér a Facebook profilban megadott nevüktől, valamint postázási címüket a nyeremények átadásának lebonyolítása érdekében. A határidő jogvesztő, annak eredménytelen eltelte esetén a nyertes a nyereményre való jogosultságát véglegesen elveszíti. A határidőt elmulasztó nyertes helyett pótnyertes kerül kiválasztásra. A pótnyertes értesítésére és a kapcsolatfelvételre a nyertesre vonatkozó szabályok alkalmazandók. A pótnyertes helyett újabb pótnyertes kiválasztására nem kerül sor.

II. Adatvédelmi tájékoztató

A Szervező a Játékosok által a Játék céljaira megadott személyes adatok tekintetében adatkezelőnek minősül (a továbbiakban úgy is, mint: „Adatkezelő”).

A Játékosok a Játékkal összefüggő adatkezelés érintettjei.

A jelen szabályzat, mint adatvédelmi tájékoztató, irányadó a Játék keretében gyűjtött személyes adatok kezelése tekintetében.

A Szervező általános adatvédelmi tájékoztatója

2. A kezelt személyes adatok köre

2.1. A Facebook Oldalon szervezett nyereményjátékok

A Játékba történő jelentkezés nyilvános felületen zajlik. A Játékosok által nyilvánosságra hozott adatok közül (Facebook profilban használt vezeték- és utónév; Facebook profilkép; Facebook ID, a Játékos által a kommentjében esetlegesen – az Adatkezelő ilyen felhívása nélkül – rendelkezésre bocsátott személyes adat) az Adatkezelő a Játékkal kapcsolatos adminisztráció és a sorsolás lebonyolítása érdekében kizárólag az alábbi személyes adatokat kezeli:

• Játékosok – Facebook profilban megadott – neve;

• Facebook ID.

A nyerteseknek az alábbi személyes adatokat kell megadniuk a Szervezővel történő adategyeztetés során:

• teljes név (vezeték- és utónév); 

• kézbesítési (postai) cím (irányítószám, település, utca, házszám).

6. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Játékos megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vagy az Adatkezelő jogellenes adatkezelést végez, akkor a Hatóság eljárását kezdeményezheti. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlap címe: www.naih.hu.

Amennyiben a Játékos megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor a bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével a Játékosnak okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén a Játékos a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

7. Egyéb rendelkezések

Jelen szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, és az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR) az irányadóak. 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.